ข่าวสารบุคลากรปี 2556

20 ธค.56 กบ.ขอส่งแผ่นพับเอกสารประกอบการดำเนินการ กรณี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
17 ธค.2556 คู่มือการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ “ขั้นตอนการทำสัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ”
16 ธค.2556 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11 ธค.2556 แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันจัดงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก (เคย) หวง ครั้งที่ 3
11 ธค.2556 แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)
13 พย.2556 การเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
13 พย.2556 กองกลางแจ้งหนังสือเวียนแจ้ง 5 เรื่อง ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด (มีเรื่องด่วนที่สุด)
31 ตค.2556 การแต่งกายของผู้ปฏิบัติหน้าที่และบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
24 ตค.2556 สำรวจความต้องการรับหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี พ.ศ. 2557
18 ตค.2556 การระงับการสรรหาอธิการบดีไว้เป็นการชั่วคราว
17 ตค.2556 การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอสน้บสนุน โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พศ.2557
15 ตค.2556 การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอสน้บสนุน โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐและวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ.2557 และขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
14 ตค.2556 การร่วมแสดงผลงานนักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
7 ตค.2556 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
7 ตค.2556 การควบคุมการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
7 ตค.2556 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 ตค.2556 กองประชาสัมพันธ์ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
7 ตค.2556 กองประชาสัมพันธ์ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
29 กย.2556 การทำสัญญารับทุนอุดทุนวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ.2557
29 กย.2556 จรรยาบรรณอาจารย์
29 กย.2556 กองพัฒนานักศึกษาขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา โครงการวันปิยมหาราช
19 กย.2556 กองประชาสัมพันธ์ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์
18 กย.2556 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน.Thailand , s Network Security Contest 2013
17 กย.2556 การฝ่าฝืนระเบียบการสอบ
17 กย.2556 การปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของงปประมาณประจำปีงบประมาณ พศ.2558 และการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
13 กย.2556 การส่งบทความของนักศึกษาปริญญาโท ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร พระนคร
12 กย.2556 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระธาตุเจดีย์ ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา จังหวัดเชียงราย
5 กย.2556 ปฎิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
3 กย.2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่ง3 3 กย.2556 สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
3 กย.2556 เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 770/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
3 กย.2556 ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร
23 สค.2556 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทรศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พศ 2555-2559)
22 สค.2556 ขอส่งสรุปผลการแข่งขันกีฬา 21 สค.2556 มทร.พระนคร พระนครเกมส์ ครั้งที่ 8
21 สค.2556 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
19 สค.2556 หนังสือเวียนแจ้ง 6 เรื่อง ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด
16 สค.2556 ขอส่งคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบ 4 เรื่องดังนี้ คำสั่ง ๗๓๖เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , ๗๓๗ เรื่องให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการ , ๗๓๘เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง ๗๓๙ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน
16 สค.2556 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
15 สค.2556 หนังสือเวียนแจ้ง 3 เรื่อง ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด
15 สค.2556 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
15 สค.2556 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๖ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
6 สค.2556 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในโครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๑ พรรษามหาราชินี
6 สค.2556 ขอส่งคำสั่ง ที่ ๑๒ / ๕๖ เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
2 สค.2556 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามทร.พระนคร
1 สค.2556 ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจจัยในพิธีสงฆ์ โครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา มหาราชินี
31 กค.2556 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
30 กค.2556 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
30 กค.2556 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕ หลักสูตร จาก ม.ธรรมศาสตร์
16 กค.2556 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ ฉบับ
11 กค.2556 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
10 กค.2556 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 8
5 กค.2556 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม
3 กค.2556 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ‏
3 กค.2556 ขอนำส่งข้อมูลผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ และผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ
3 กค.2556 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางยประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
3 กค.2556 อัตรค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมารายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2 กค.2556 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ของ สกสค. ประจำปี ๒๕๕๖
2 กค.2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนพัฒนาข้าราชการ )
2 กค.2556 จรรยาบรรณอาจารย์
2 กค.2556 กองบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๒ ฉบับ
1 กค.2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนพัฒนาข้าราชการ)
27 มิย.2556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ร่นที่ 4 รอบที่ 2
27มิย.2556 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานประกวดแอนิเมชั่น
27มิย.2556 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)
24 มิย.2556 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ตอบแบบสอบถาม เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุด โดยใช้ LibQUAL+
6 มิย.2556 เวียนแจ้งการลงไฟล์คู่มือจรรยาบรรณบนเว็บไซด์กองบริหารงานบุคคล
6 มิย.2556 ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
28 พฤษภาคม 2556 ขอประชาสัมพันธ์รายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”(แก้ไข)
27 พฤษภาคม 2556 คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2556 (เพิ่มเติม)
27 พฤษภาคม 2556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานม. ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
23 พฤษภาคม 2556 ขอประชาสัมพันธ์รายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”
25 เมษายน 2556 ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
24 เมษายน 2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย23 เมษายน 2556 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกอากาศรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”
17 เมษายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร‏
11 เมษายน 2556 สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
10 เมษายน 2556 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการฯ
10 เมษายน 2556 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกอากาศรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”
3 เมษายน 2556 ขอประชาสัมพันธ์รายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”
1 เมษายน 2556 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1 เมษายน 2556 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัย และการผลิตผลทางวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
19 มีนาคม 2556 หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ
13 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
12 มีนาคม 2556 มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12 มีนาคม 2556 หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 ฉบับ
11 มีนาคม 2556 การให้เงินกู้ “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๙ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
8 มีนาคม 2556 มาตราการดูแลความปลอดภัยยามวิกาลภายในศูนย์เทเวศร์
8 มีนาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงฯ ขอความอนุเคราะห์ประชามสัมพันธ์
19 กุมภาพันธ์ 2556 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.56)
18 กุมภาพันธ์ 2556 การอนุมัติโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการดำเนินโครงการฯ
17 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งสำเนาหนังสือสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย “ตามหาสิทธิค่ารักษาพยาบาล”
16 กุมภาพันธ์ 2556ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556 การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
23 มกราคม 2556 แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่่อการสืบค้น( Reference Database ) ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม)
23 มกราคม 2556 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
21 มกราคม 2556 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
17 มกราคม 2556 ขอขอบคุณ‏
17 มกราคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555‏
16 มกราคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันกิจกรรมนักศึกษา‏
16 มกราคม 2556 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนง.มหาลัย‏
8 มกราคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
7 มกราคม 2556 กำหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ปีที่ 9
4 มกราคม 2556 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition‏
4 มกราคม 2556 แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม)‏
3 มกราคม 2556 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
2 มกราคม 2556 ขอส่งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
2 มกราคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประกาศข่าวการอบรม หลักสูตร “การคิดเชิงบูรณาการสำหรับเยาวชนไทย” ให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย