Download อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดใบคำขอต่างๆ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มค่าประชุม/ค่าสอน/ค่านิเทศศึกษา (แบบฟอร์มจาก กองคลัง)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนนักศึกษา (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศนักศึกษา (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบการบันทึกรายวิชาโครงงานฯ เพื่อใช้ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าตอบแทนการประชุม / ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่านิเทศนักศึกษา (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าออกข้อสอบ (คลิก)

ไฟล์ DOWNLOAD สำหรับอาจารย์

 

•• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ••