สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.วิชชา อุปภัย : หัวหน้าสาขา

ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อดิศร  จรัลวรกูลวงศ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศุภโชค  ตันติวิวัทน์ : อาจารย์ประจำสาขา (ศึกษาต่อ)