ติดต่อเรา

QR Code คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์: 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7131
เบอร์โทรภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมทร.พระนคร