สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์วรเอก อินทขันตี : หัวหน้าสาขา

ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล : อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ : อาจารย์ประจำสาขา

นายตฤณ ดิษฐลำภู : อาจารย์ประจำสาขา


ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วันรักษ์ ศรีสังข์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์ : อาจารย์ประจำสาขา