สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ : หัวหน้าสาขา

นายตฤณ ดิษฐลำภู : อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วรเอก อินทขันตี : อาจารย์ประจำสาขา


ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วันรักษ์ ศรีสังข์ : อาจารย์ประจำสาขา