งานวิจัยและพัฒนา

ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

8 ก.พ.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
13 ธ.ค.2565 ประกาศ เรื่อง การบริหารแผนงานโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน(Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 ต.ค.2565 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอเชิงหลักการ Concept proposal กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผุ้ประกอบการในพื่นที่ Local Enterprises บนฐานทรัพยาการพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ประจำปี 2566
18 ต.ค.2565 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร
23 ส.ค.2565 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
23 ส.ค.2565 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ฯ
23 ส.ค.2565 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ฯ
17 ส.ค.2565 พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
17 ส.ค.2565 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
23 พ.ย.2564 คณะฯร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ครั้งที่ 44
6 ส.ค.2564 แจ้งการส่งเอกสารขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย และการเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
6 ส.ค.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
6 ส.ค.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
6 ส.ค.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
6 ส.ค.2564 ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าข้อมูลแบบนำเข้าด้วยตนเอง และแบบเชื่อมโยงด้วยเว็บเซอร์วิส
6 ส.ค.2564 ขอให้เสนอโครงการสนองพระราชดำริโครวการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
6 ก.ค.2564 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564</a
30 มิ.ย.2564 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
30 มิ.ย.2564 คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
30 มิ.ย.2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
28 มิ.ย.2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
14 ธ.ค.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
4 ธ.ค.2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ Technology and lnnobation Library

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2562 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2561 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2560 CLICK