งานวิจัยและพัฒนา

ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

23 พ.ย.2564 คณะฯร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ครั้งที่ 44
6 ส.ค.2564 แจ้งการส่งเอกสารขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย และการเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
6 ส.ค.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
6 ส.ค.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
6 ส.ค.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
6 ส.ค.2564 ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าข้อมูลแบบนำเข้าด้วยตนเอง และแบบเชื่อมโยงด้วยเว็บเซอร์วิส
6 ส.ค.2564 ขอให้เสนอโครงการสนองพระราชดำริโครวการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
6 ก.ค.2564 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564</a
30 มิ.ย.2564 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
30 มิ.ย.2564 คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
30 มิ.ย.2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
28 มิ.ย.2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
14 ธ.ค.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
4 ธ.ค.2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ Technology and lnnobation Library

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2562 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2561 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2560 CLICK