งานวิจัยและพัฒนา

ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

31 พ.ค.2567 รัฐบาลอินเดียประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2024-2025 สำหรับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
30 พ.ค.2567 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2568-2569
15 พ.ค.2567 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Awards และร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ
9 พ.ค.2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA2024)
25 เม.ย.2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำและผลวิชาการ
25 มี.ค.2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9
25 มี.ค.2567 สถาบันระหว่างเพื่อการค้าและการพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024
22 มี.ค.2567 ขอส่งสำเนาหนังสือ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
6 มี.ค.2567 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
6 มี.ค.2567 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
1 มี.ค.2567 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ขอเชิญชวนสมัครรับทุนวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”
27 กพ.2567 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 กพ.2567 มทร.ธัญบุรี เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-ED) 2024
13 กพ.2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 13
13 กพ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 “แคแสดวิชาการ’ 67”
12 กพ.2567 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
12 กพ.2567 การเปิดโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
7 ก.พ.2567 สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566
23 ม.ค.2567 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนสินทร์ และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2567
23 ม.ค.2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567
23 ม.ค.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่16 และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567
15 ม.ค.2567 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”
6 ธ.ค.2566 คู่มือ การยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก
6 ธ.ค.2566 แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4 ธ.ค.2566 การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30 พ.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
28 พ.ย.2566 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567
28 พ.ย.2566 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
28 พ.ย.2566 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2567
28 พ.ย.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16
27 พ.ย.2566 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11
22 พ.ย.2566 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th AJCC 2024) และการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC2 2024 )
13 พ.ย.2566 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT)
6 พ.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
6 พ.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
6 พ.ย.2566 ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024)
2 พ.ย.2566 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ต.ค.2566 แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Biodiversity, Science, and Teachnoly”
12 ต.ค.2566 ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่7 (ICLIST 2024) และระดับชาติครั้งที่ 4 (NCLIST 2024)
10 ต.ค.2566 การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการวิจัย ประเภทโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 ต.ค.2566 ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งภายในและนอกประเทศ จำนวน 7 รายการ
2 ต.ค.2566 การเปิดรับพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25 ก.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
21 ก.ย.2566 แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) งบประมาณโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development Fund; ST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
21 ก.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
8 ก.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
22 ส.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
24 ก.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
24 ก.ค.2566 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จำนวน 9 เวที
20 มิ.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
20 มิ.ย.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
19 มิ.ย.2566 การเปิดคำเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาศตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2568
6 พ.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
25 พ.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
24 พ.ค.2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
30 มี.ค.2566 ขอเชิญส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชทงคล ครั้งที่ 5
29 มี.ค.2566 แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566
28 มี.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
28 มี.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
16 มี.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
15 มี.ค.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
7 มี.ค.2566 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับพิจารณาโครงการวิขัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ก.พ.2566 ขอเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโรงงานและระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
15 ก.พ.2566 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย หรือผลงานประดิษฐ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ หรือผลวานนวัตกรรมสร้างสรรค์
15 ก.พ.2566 ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
8 ก.พ.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
8 ก.พ.2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2563-2565 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2562 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2561 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2560 CLICK