ผู้บริหารคณะ

รองแผน
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
Assoc. Prof. Dr.Rungaroon Porncharoen
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of Faculty of Industrial Education

รองวิชาการ
ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล
Dr.Umpaporn Peerawanichkul
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assoc.Dean for Academic Affairs and Research


รองบริหาร
อาจารย์สุนารี รชตรุจ
Miss Sunaree Rachataruj
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Assoc.Dean for Administration Affairs

รองแผน
อาจารย์สุนารี รชตรุจ
Miss Sunaree Rachataruj
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Assoc.Dean for Planning
รองกิจการ
ดร.วรเอก อินทขันตี
Dr. Woraeak Inthakantee
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Assoc.Dean for Student Affairs
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.วารินี วีระสินธุ์
Dr. Warinee Weerasin
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant to the Dean
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์
Asst.Prof. Dr. Pakawat Kerpasit
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant to the Dean
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางผุสดี อิ่มตา
Mrs.putsadee Imta
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of the Office Dean