หมวดวิชาเทคนิคศึกษา

ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ : หัวหน้าสาขา

อาจารย์สุนารี  รชตรุจ : อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัฐวุฒิ  นามบุดดี : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พันธ์ชิด   ธรรมพิชัย : อาจารย์ประจำสาขา