อาจารย์ประจำหมวดวิชาเทคนิคศึกษา

หัวหน้าสาขา : ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ

- ปร.ด.หลักสูตรและการสอน
- ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
- ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
อาจารย์สุนารี รชตรุจ

- ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
- ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ณัฐวุฒิ นามบุดดี

- ศษ.ด.การบริหารการศึกษา
- ศษ.บ.การบริหารการศึกษา
- บธ.บ.การตลาด
อาจารย์พันธ์ชิด ธรรมพิชัย

- ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
- วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต