ข่าวสารบุคลากร

10 ส.ค.2565 ประชาสัมพันธ์ โครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามทร.พระนคร กิจกรรมที่ 3
23 มิ.ย.2565 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกกรรมการสวัสดิการ ฯ เรือง ผลการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการฯ มทร.พระนคร
15 มิ.ย. 2565 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
7 มิ.ย.2565 ขอส่งประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปิดเผยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565
17 พ.ค.2565 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ มทร.พระนคร
14 ม.ค.2565 ประชาสัมพันธ์สำนักจัดหารายได้
5 ต.ค.2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
9 ก.ย.2564 มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถาณการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
30 มี.ค.2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 มี.ค.2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ฯ
9 มี.ค.2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
24 ก.พ.2564 ขอแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีฯ
23 ก.พ.2564 แจ้งเวียนเรื่องจรรยาบรรณอาจารย์
21 ธ.ค.2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ และเจ้าหน้าท่ของรัฐ เพื่อรับทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ธ.ค.2563 การนำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เล่มแผนแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไฟล์ PDF)
18 พ.ย.2563 ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การจัดตั้งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรี่องการแบ่งส่วนงานภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12 พ.ย.2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2 / 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
30 ตุลาคม 2563 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570
30 ก.ย.2563 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากลั่นกรองผลงานมสงวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ.และศ.
25 ก.ย.2563 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563
25 ก.ย.2563 การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓
25 ก.ย.2563 NEWSLETTER ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563
22 ก.ย.2563 การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคลากร
18 ก.ย.2563 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ก.ย.2563 การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ
27 ส.ค.2563 ประกาศการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด
7 ส.ค.2563 หลักเกณฑ์และวิธีการการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
21 ก.ค.2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
14 ก.ค.2563 การตรวจสอบ และปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ
11 มี.ค.2563 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
11 มี.ค.2563 เส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เอกสารการอบรม)
1 ก.ค.2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ก.ค.2562 การให้กู้เงิน ” โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 “
17 มิ.ย.2562 เวียนแจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
17 มิ.ย.2562 ขอให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสารบุคลากร ปี 2560-2561 (CLICK)

ข่าวสารบุคลากร ปี 2559 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2558 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2557 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2556 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2555 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2554 (CLICK)