ข่าวสารบุคลากร

17 มิ.ย.2567 ขอความร่วมมือในการแต่งกาย
11 มิ.ย.2567 เรื่องกำหนดเกณฑ์และมาตรการการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ต้อนรับน้องใหม่
16 พ.ค.2567 เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี
29 เม.ย.2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 เม.ย.2567 เวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
26 มี.ค.2567 ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 เรื่อง (หลักเกณฑ์การลาออก)
26 มี.ค.2567 แจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย
7 มี.ค.2567 ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22 ม.ค.2567 กองกลาง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 Banner QS Stars Ratings https://www.rmutp.ac.th/qsstars2023 QS Stars Marketing Guidebook https://www.rmutp.ac.th/web2561/wp-content/uploads/2023/08/guideline-v1-1.pdf
5 ม.ค.2567 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักและวิทยาลัย
3 ม.ค.2567 รายการตรวจ (Checklist) รูปแบบจัดทำรูปเล่มตำราหรือหนังสือ
18 ธ.ค.2566 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
17 ต.ค.2566 ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง การลดค่าสมัครสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2567 ตามนโยบายให้ความช่วยเหลือของมทร.พระนคร
4 ต.ค.2566 แนวทางการออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
4 ต.ค.2566 ประชาสัมพันธ์การให้บริการแปลภาษา ตรวจแก้ และขัดเกลาภาษา ของสถาบันภาษา
2 ต.ค.2566 คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
25 ก.ย.2566 ขอยกเลิกฉบับก่อนหน้า และใช้ฉบับนี้แทน :ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2566
25 ก.ย.2566 แบบฟอร์มการตรวจคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
5 ก.ย.2566 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25 ส.ค.2566 ยกเว้นการจัดทำใบการสอนชดเชยแนบในการเบิกจ่ายเงินค่าสอนทุกระดับการศึกษา
21 ส.ค.2566 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๖
4 ส.ค.2566 แนวทางการจัดการการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566
14 มิ.ย.2566 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
28 เม.ย.2566 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
7 เม.ย.2566 มาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30 มี.ค.2566 การดำเนินการเพือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มี.ค.2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ก.พ.2566 ขอส่งจดหมายข่าวมหาวิทยาลัย (Newsletter)
2 ก.พ.2566 ขอประชาสัมพันธ์จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566
24 ม.ค.2566 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
19 ม.ค.2566 แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
23 ธ.ค.2565 คำสั่ง มทร.พระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15 ธ.ค.2565 เรื่องเวียนแจ้งข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 5 เรื่อง
11 พ.ย.2565 มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 พ.ย.2565 ประกาศ มทร.พระนครเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
3 พ.ย.2565 ประกาศ มทร.พระนครเรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
17 ต.ค.2565 ประกาศแจ้งมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
31 ส.ค.2565 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ
23 ส.ค.2565 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
10 ส.ค.2565 ประชาสัมพันธ์ โครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามทร.พระนคร กิจกรรมที่ 3
23 มิ.ย.2565 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกกรรมการสวัสดิการ ฯ เรือง ผลการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการฯ มทร.พระนคร
15 มิ.ย. 2565 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
7 มิ.ย.2565 ขอส่งประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปิดเผยการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565
17 พ.ค.2565 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ มทร.พระนคร
14 ม.ค.2565 ประชาสัมพันธ์สำนักจัดหารายได้
5 ต.ค.2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
9 ก.ย.2564 มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถาณการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
30 มี.ค.2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 มี.ค.2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ฯ
9 มี.ค.2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
24 ก.พ.2564 ขอแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีฯ
23 ก.พ.2564 แจ้งเวียนเรื่องจรรยาบรรณอาจารย์
21 ธ.ค.2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ และเจ้าหน้าท่ของรัฐ เพื่อรับทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ธ.ค.2563 การนำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เล่มแผนแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไฟล์ PDF)
18 พ.ย.2563 ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การจัดตั้งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรี่องการแบ่งส่วนงานภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12 พ.ย.2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2 / 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
30 ตุลาคม 2563 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570
30 ก.ย.2563 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากลั่นกรองผลงานมสงวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ.และศ.
25 ก.ย.2563 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563
25 ก.ย.2563 การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓
25 ก.ย.2563 NEWSLETTER ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563
22 ก.ย.2563 การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคลากร
18 ก.ย.2563 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ก.ย.2563 การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ
27 ส.ค.2563 ประกาศการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด
7 ส.ค.2563 หลักเกณฑ์และวิธีการการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
21 ก.ค.2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
14 ก.ค.2563 การตรวจสอบ และปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ
11 มี.ค.2563 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
11 มี.ค.2563 เส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เอกสารการอบรม)
1 ก.ค.2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ก.ค.2562 การให้กู้เงิน ” โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 “
17 มิ.ย.2562 เวียนแจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
17 มิ.ย.2562 ขอให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสารบุคลากร ปี 2560-2561 (CLICK)

ข่าวสารบุคลากร ปี 2559 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2558 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2557 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2556 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2555 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2554 (CLICK)