ข่าวสารบุคลากร ปี 2557

19 ธ.ค.2557 เวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1275/57, 1276/57, 1277/57, 1278/57, 1280/57
28 พ.ย.2557 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
14 พ.ย.2557 แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ‏
10 พ.ย.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 6 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
31 ต.ค.2557 หลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม
27 ต.ค.2557 ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง
16 ต.ค.2557 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
16 ต.ค.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก
15 ต.ค.2557 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
15 ต.ค.2557 การขอทุเลาคำสั่งทางปกครองในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี
20 ก.ย.2557 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบแข่งขัน สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคระกรรมการอุดมศึกษา
18 ก.ย.2557 กองบริหารงานบุคคลแจ้งโครงการสินเชื่อสวัสดิการ ประเภทไม่มีหลักประกัน
18 ก.ย.2557 กองบริหารงานบุคคลแจ้งการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันเกษียณอายุการปฏิบัติงาน
18 ก.ย.2557 กองบริหารงานบุคคลแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
18 ก.ย.2557 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 ก.ย.2557 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
9 ก.ย.2557 กองกลางส่งสำเนาหนังสือเวียนแจ้ง 2 เรื่อง ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด
8 ก.ย.2557 การต่ออายุใบอนุญาต
2 ก.ย.2557 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
28 ส.ค.2557 การเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557
27 ส.ค.2557 หนังสือสมาคำส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๗ หลักสูตร
27 ส.ค.2557 เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
22 ส.ค.2557 ขอส่งคำสังที่ ๗๘๘ / ๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 ส.ค.2557 ตารางปฏิบัติงาน ภาคสมทบของคณะกรรมการดำเนินงาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2557
22 ส.ค.2557 เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร
4 ส.ค.2557 ราชสดุดี รพีพัฒน์
3 ก.ค.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 4 ฉบับ

3 กค.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 8 ฉบับ
13 มิ.ย.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 4 ฉบับ
13 มิ.ย.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
12 มิ.ย.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
12 มิ.ย.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 4 ฉบับ
10 มิ.ย.2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ”พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 มิ.ย.2557 ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
30 พ.ค.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 8 ฉบับ
26 พ.ค.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ
26 พ.ค.2557 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 6 ฉบับ
21 พ.ค.2557 การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557
2 พ.ค.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ปปช.
23 เม.ย.2557 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาในงานมหกรรมอุดมศึกษา
10 เม.ย.2557 ขอเชิญประชุมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8
10 เม.ย.2557 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้นและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
10 เม.ย.2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
8 เม.ย.2557 กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์งาน นัดพบแรงงาน 57 เสริมรายได้
18 มีนาคม 2557 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉพาะหน่วยงานที่รับบริการ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี click
13 มีนาคม 2557 กองประชาสัมพันธ์ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์
12 มีค.2557 ส่งสำเนาเรื่อง เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานนำไปเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัด
12 มีค.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ผ่านเว็บไซต์
12 มีค.2557 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ประเด็น/ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ของ มทร.พระนคร (SWOT Analysis)
3 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งหนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ฉบับ
27 กพ.2557 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรมการการฝึกอบรมหลักสูตรอังกฤษสำหรับบุคลากร
4 กพ.2557 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษให้อาจารย์และบุคลากร
17 มค.2557 กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
17 มค.2557 กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ ฯลฯ
10 มค.2557 ประกาศเลื่อนงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 9 ปี
9 มค.2557 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMER ONE

8 มค.2557 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖