ข่าวสารบุคลากร ปี 2554

29 ธค.54 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”
28 ธค.54 กองคลังมทร.พระนคร ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ในความความอนุเคราะห์ให้ที่พักพิงกับผู้ประสบภัย
28 ธค.54 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ สารสอ.ศธ.ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือนกย.-ธค.2554
28 ธค.54 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
26 ธค.54 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประจำสำนักงานท่าพระจันทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 ธค.54 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวนหลายอัตรา
26 ธค.54 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานข้าราชการทั่วไป ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
22 ธค.54 การส่งผลงานร่วมรายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร” ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
22 ธค.54 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบร่วมจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก “ของรัก (เคย)หวง”
22 ธค.54 สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เปิดให้เช่าวัตถุมงคลเสด็จเตี่ยฯ
22 ธค.54 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕
22 ธค.54 คำสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
21 ธค.54 รายงานผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
19 ธค.54 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
16 ธค.54 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนังานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
การถึงแก่กรรมของ นางช้วน ทรัพย์คล้าย มารดาของ นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์คล้าย
– การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
– สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม
– รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
– สำนักงาน กพ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๕
– ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
– มทร.พระนครกำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
– การถึงแก่กรรมของนายมานิตย์ ลิมปานนท์ บิดาของผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
– การจัดซื้อวัสดุสารสนเทศเข้าห้องสมุด
– ประชาสัมพันธ์การกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– คณะสถาปัตยกรรมฯและคณะวิศวกรรมฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– เลื่อนวันจัดกิจกรรมในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่6”
– ขอส่งปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
– รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ
– การถึงแก่กรรมของนายบุญชอบ พรหมศรี บิดาของดร.ชัยเชฏฐ์ พรหมศรี
– แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาศพระราชพิธ๊มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
– การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
– มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับลูกค้าของธนาคารออมสิน
– ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
– การขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับผู้ประสบอุทุกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท
– ส่งวาระการประชุมเพื่อเสนอสภาวิชาการ
– ขอเลื่อนการจัดงาน งานจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก “ของรัก (เคย)หวง”
– ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรนเรศวร
– รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ม.กรุงเทพฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยทำงาน”
– เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า)
– ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศ ครั้งที่ 26”
– การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2554
– การถึงแก่กรรมของนางเมี่ย แซ่ซิม มารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูล
– ขอความร่วมมือในการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก “ของรัก (เคย)หวง ด้วยความห่วงใยแด่..ผู้ประสบภัย
– ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมงานจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก
– ขอเชิญส่งข้อเสนองานวิจัย (วิจัยสถาบัน) ประจำปีงบประมาณ 2555
– ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
– ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555
– ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปี 2555
– ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การจัดการความรู้การออกแบบผลิตและนวัตกรรม และ “การรับรองคุณวุฒิด้านการวางแผนของสหภาพยุโรป”
– ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญพิเศษ