ข่าวสารบุคลากร ปี 2560-2561

25 ธ.ค.2561 การกำหนดจำนวนผลงานทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐
15 พ.ย.2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน ๗ หลักสูตร
25 ต.ค.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
21 ก.ย.2561 การกระทำความผิดวินัยกรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่นอันเป็นเท็จ
21 ก.ย.2561 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย
21 ก.ย.2561 การตรวจสุขภาพประจำปี 2561
27 ส.ค.2561 รับสมัตรอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2561
3 ส.ค.2561 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
24 ก.ค.2561 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการของ สพธอ.
19 เม.ย.2561 ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
19 เม.ย.2561 ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google Site
19 เม.ย.2561 เวียนแจ้งประกาศคณะกรรมการสวัสดิการฯ
11 เม.ย.2561 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1
11 เม.ย.2561 ปชส.โครงการ to be number one 
11 เม.ย.2561 กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
11 เม.ย.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชน
11 เม.ย.2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
11 เม.ย.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
11 เม.ย.2561 แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
28 ก.พ. 2561 แนวทางการให้ถ้อยคำในการสอบสวน
1 ก.พ. 2561 การให้เงินกู้ โครงการสินเชื่อเพื่อทีอยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
1 ก.พ. 2561 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561
4 เม.ย.2560 สำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษารับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
16 มี.ค.2560 การเผยแพร่กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน
13 มี.ค.2560 การประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
3 มี.ค.2560 ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการศึกษา การขยายเวลาศึกษาต่อ การเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว
23 ก.พ. 2560 เวียนแจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าี่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี
10 ก.พ. 2560 ประกาศเรื่อง วินัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย