ข่าวสารบุคลากร ปี 2558

14 ต.ค.2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนด
10 ก.ย. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศการกำหนดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อหนึ่งกลุ่มเรียน
21 ส.ค.2558 ให้สาขาวิชาดำเนินการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ 4) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์
23 ก.ค. 2558 รายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
21 ก.ค. 2558 ขอส่งคู่มือการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบภายใน (SSLVPN)
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ
20 ก.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
1 ก.ค. 2558 แจ้งรายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9 มิ.ย.2558 ขอเชิญบุคลากรเข้ารายงานแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
27 พ.ค.2558 กองบริหารงานบุคคลขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ( e – Questionnaire)
25 พ.ค.2558 ตารางปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของคณะกรรมการดำเนินงาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558
25 พ.ค.2558 ศูนย์ภาษาขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมทร.พระนคร
22 พ.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
21 พ.ค.2558 แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสำนักงานอธิการบดี
30 เม.ย.2558 ข้อหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18 เม.ย.2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งให้หน่วยงานพิจาณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
17 เม.ย.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ
17 เม.ย.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
2 เม.ย.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
2 เม.ย.2558 กองนโยบายและแผนแจ้งหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆณา ประชาสัมธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
27 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
27 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ
27 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ
26 มี.ค.2558 กองกลางแจ้วขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
26 มี.ค.2558 กองบริหารงานบุคคลแจ้งขอให้รายงานการนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์หลังจากการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
23 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
23 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
19 มี.ค.2558 ศูนย์ภาษาแจ้งกรอกข้อมูลเพื่อสอบวัดความรู้ TOEIC
12 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
12 มี.ค.2558 กองคลังแจ้งเรื่องการบริหารวัสดุโครงการ
11 มี.ค.2558 กองบริหารงานบุคคลแจ้งคำชี้แจงการหักเงินเดือน / ค่าตอบแทน
11 มี.ค.2558 กองบริหารงานบุคคลจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ลงในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
12 มี.ค.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ
27 ก.พ.2558 กองประชาสัมพันธ์แจ้งการขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึกและสือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
25 ก.พ.2558 กองคลังแจ้งนำส่งเอกสาร ปช 0025/ว 0010
24 ก.พ.2558 ตารางปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของคณะกรรมการดำเนินงาน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557
17 ก.พ.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
17 ก.พ.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 3 ฉบับ
16 ก.พ.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 5 ฉบับ
16 ก.พ.2558 กองประชาสัมพันธ์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จำนวน 5 ฉบับ
11 ก.พ.2558 ตารางเรียนและตารางสอนรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 2/2557