ข่าวสารบุคลากร ปี 2559

5 ต.ค.2559 การตรวจสุขภาพประจำปี 2559
5 ต.ค.2559 การคัดเลือกบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
9 กย.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
23 ส.ค.2559 ตารางการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะกรรมการดำเนินงาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
30 มิ.ย.2559 ขอแจ้งเลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
2 มิ.ย.2559 กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ
27 พ.ค.2559 แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสำนักงานอธิการบดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาลัย ปีการศึกษา 2558

29 มิ.ย.2559 กองสื่อสารองค์กรส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์
29 มิ.ย.2559 กองสื่อสารองค์กรส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์
13 พ.ค.2559 กองสื่อสารองค์กรส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์
13 พ.ค.2559 กองสื่อสารองค์กรส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์
18 เม.ย.2559 กองวิเทศสัมพันธ์ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารของหน่วยงาน
1 เม.ย.2559 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559
1 เม.ย.2559 ขอเชิญเข้ารับการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร
1 เม.ย.2559 ขอสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ฯ พ.ศ.2558
21 มี.ค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด จำนวน 18 หลักสูตร

21 มี.ค.2559 ข้อเสนอแนะจากเวทีสาธารณะเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่องการศึกษากับตาบอดสี
17 มี.ค.2559 กองคลังนำส่งเอกสาร กค 0421.3/ว 106 ลว. 2 มี.ค 2559
16 มี.ค.2559 เวียนแจ้งหนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
14 มี.ค.2559 ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน
14 มี.ค.2559 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
14 มี.ค.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย ๒ ฉบับ เรื่อง กำหนดการสรรหา และรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 มี.ค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ
1 มี.ค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการบริการวิชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2559
18 กพ.2559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
8 กพ.2559 กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
27 ม.ค.2559 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ รุ่นที่ ๑๓
20 ม.ค.2559 แนวทางการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรบทบาทหญิงชาย
18 ม.ค.2559 ขอส่งเอกสาร 2 ฉบับ เรื่องระเบียบว่าด้วยการเงินเละบัญชีกองทุนสวัสดิการ ฯ และ ประกาศฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การให้เงินช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยและหยุดพักรักษาต้วอย่างต่อเนื่อง
18 ม.ค.2559 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2559
18 ม.ค.2559 การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12 ม.ค.2559 ขอเชิญร่วมพิธีสงฆ์ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์) ดี ทำดี…เพื่อสังคม วันที่ 18 ม.ค.59
12 ม.ค.2559 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๓)พ.ศ.2558
8 ม.ค.2559 แจ้งการเปลี่ยนชื่อย่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ม.ค.2559 การใช้คำนำหน้านามในหนังสือราชการ
6 ม.ค.2559 ประชาสัมพันธ์งาน “๑๑ ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”