Big Cleaning Day

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์,สำนักงานเขตดุสิต, สัสดีกรุงเทพมหานคร […]

โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก เรื่องโครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 […]

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความเป็นครูให้แก่นักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความเป็นครูให้แก่นักศึกษาทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนและนักศึกษา ให้มีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมที่สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู […]

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล […]

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาจากตัวแทนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ นายโสภณ บุญแต่ง และนางสาวสุนิศา […]