คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดย […]

โครงการกิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ […]

โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ […]

คณะร่วมกับพช.สมุทรสาคร จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฯใช้โปรแกรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมมือกับ นางรัชนี […]