โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ระยะที่ […]

โครงการศีกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการศีกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี โดยมี ดร.วรเอก […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี […]