โครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

คณะฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

อาจารย์ ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ […]

ส่งเสริมนวัตกรรมนักวิจัยไทยและบูรณาการสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

อาจารย์ ดร.ธิติ ธาราสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบ (Systems […]

คณะฯร่วมถ่ายทำสารคดี มหาวิทยาลัยท้าฝัน ชุด อาชีพแห่งอนาคต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]