คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ […]

โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ […]

คณะร่วมกับพช.สมุทรสาคร จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฯใช้โปรแกรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่องทาง Online

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมมือกับ นางรัชนี […]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563 […]

ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะ เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะ เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 9 […]