ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ป บัณฑิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “แนวทางการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา”

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ป บัณฑิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ […]

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศเรื่อง ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ขอให้นักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปีดำเนินการยื่นเอกสารการกู้ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 […]

ประกาศเรื่องแจ้งสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องแจ้งสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ […]

ประกาศการประกันอุบัติเหตุ ในช่วงการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/64

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานสวัสดิการ ประกาศการประกันอุบัติเหตุ 🏥กรณีเกิดอุบัติเหตุในช่วงการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา […]