คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ […]

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ที่ประสงค์จะกู้ยืม ปีการศึกษา​2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ที่ประสงค์จะกู้ยืม ปีการศึกษา​2564 กองทุนขอส่งคู่มือการดำเนินงานในระบบDSL […]

ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ […]

ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 และขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]