โครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ประกาศการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2567

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดให้นักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์จะทำการ ผ่อนผันการเข้าราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ […]

ประกาศกำหนดเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ต้อนรับน้องใหม่

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดเกณฑ์และมาตรการการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด […]

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ […]