งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล […]

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกำหนดการจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง รอบที่ 3) คุณวุฒิเดิม (ปวช. – ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]