ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ
  • รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กรรมการ
  • ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี กรรมการ
  • ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564