ข่าวสารคณะ

การเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักศึกษาเท่านั้น!!

1. นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ตามสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลของรัฐได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
**หากต้องการตรวจเชื้อฯเอง โดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยให้ตรวจ นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินค่าตรวจฯเอง**

2. หากนักศึกษาต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ให้นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงในส่วนที่เกินสิทธิ
**ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะสนับสุนค่าตรวจหาเชื้อไวรัสฯ และค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 1 – 2 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท**

3. นักศึกษานำหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในข้อ 4. มายื่นที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) ตามวันและเวลาราชการ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6961
📱081-7318320 (พี่วิน)
📱081-5843044 (พี่หน่อย)
📱091-7158688 (พี่แอน)

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องส่งหลักฐานตามประกาศหลักเกณฑ์มายังกองพัฒนานักศึกษา