ข่าวสารคณะ

ประกาศการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2564

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดให้นักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์จะทำการ ผ่อนผันการเข้าราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2564 ส่งเอกสารตรงตามกำหนดการ ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโทร 02-665-3777 ต่อ 7100(พี่ปุ้ย)