ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศฯ และรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมจัดส่งถึงฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เพื่อที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยรวบรวมข้อเสนอส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป