ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ระยะที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน โรงเรียนวัดแคทราย และชุมชนคูบัว ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564