ข่าวสารคณะ

ประกาศการยืนยันสิทธิ์ ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืนจากกระทรวง อว. ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากต้องการยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน google form จากนั้นนักศึกษารอรับอีเมล์ตอบกลับเพื่อให้นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ถึงวันที 1 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

📢📢📢ช่องทางส่งหลักฐานการชำระเงิน qrgo.page.link/pQrVC

** หมายเหตุ : นักศึกษาต้องใช้งานอีเมล์ @RMUTP.AC.TH เท่านั้น
ในการเข้าระบบเพื่อส่งเอกสารการชำระเงิน