ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการศีกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการศีกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี โดยมี ดร.วรเอก อินทขันตี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และ ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress แบบไม่ใช้ Code เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Meet เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564