ข่าวสารคณะ

การลงทะเบียนเรียน, การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน /2566 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียน, การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน /2566 ระดับปริญญาตรี