ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการค่ายอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการดำเนินงานกิจกรรม 5 ด้านและส่งเสริมความรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการค่ายอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการดำเนินงานกิจกรรม 5 ด้านและส่งเสริมความรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา โดยมี ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาสามารถนำความรู้ บูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไปต่อยอดองค์ความรู้โดยการนำกระบวนการ PDCA มาใช้ พื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมบรรยาย โดย

  • บรรยาย การจัดกิจกรรมด้านวิชาการที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล
  • บรรยาย”การประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมของนักศึกษา” โดย ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี
  • บรรยาย”คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี การทำงานเป็นทีม” และอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ โดย อ.ดร.พรสวรรค์ จันทะคัด

ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 , ณ โรงแรมฮาโมนี่ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม ๒๕๖7