ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม (Upskill)

กิจกรรม (Reskill)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการและวัจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ  7011 (ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ), 8251 (ดร.วารินี วีระสินธุ์)