โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างมือครูอาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ และสามารถนำขัอมูลจากการใช้แผนการจัดการการเรียนรู้ให้พัฒนาให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีผศ.ดร.อัคครัตน์ […]

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการยกย่องใน”โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคล” โดยอธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาศวันไหว้ครูรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา […]

ปรับภูมทัศน์รอบอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ทำการปรับภูมทัศน์รอบ อาคารคณะฯ ซึ่งได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนการปรับ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในลักษณะการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรปฏิบัติการ โดย ดร.ณรงค์ […]