ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประชุมครั้งที่ 1/2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และมีดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  และคุณพัฒนา กันอำพล มาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุมมีคณะกรรมการประจำคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564