ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบโควตาและรอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 (รับวุฒิเดิม ปวช. หรือ ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบโควตาและรอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 (รับวุฒิเดิม ปวช. หรือ ปวส.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  1. อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 089-5298246
  2. ดร.วิชชา อุปภัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทร. 089-6630472
  3. ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โทร. 088-2740869
  4. อ.กมลณิตย์ ภู่สร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร. 090-9869427
  5. ว่าที่ รต. ผศ.ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร. 083-0706015
  6. อ.ภาวนา ชูศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 091-8816413
  7. ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104