ข่าวสารคณะ

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:00-12:00 น.

จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet  https://meet.google.com/xqq-hhhs-usq

รหัสเข้าร่วมกิจกรรม : xqq-hhhs-usq

*กิจกรรมบังคับ* ตามหลักสูตร

  • นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี (รหัส 59)
  • นักศึกษาหลักสูตร อส.บ. 2 ปีต่อเนื่อง (ภาคปกติและภาคสมทบ)

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา​ โทร.026653777​ต่อ7100

สแกนเพื่อเข้าประชุม