ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะ เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะ เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น ห้องรพีพัฒน์ชั้น 3 โดยสายสนับสนุนโหวตในห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วนสายวิชาการโหวตผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

สายสนับสนุน ได้แก่ นางเพ็ญนภา ฤกษ์สำราญ

สายวิชาการ ได้แก่ ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์