ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะร่วมแสดงความยินดีกับคนดีศรีราชมงคลพระนคร

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตร ให้กับนางสาวลัดดาพร เพ็งสวัสดิ์ และนางผุสดี อิ่มตา บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยทำความดีเก็บเครื่องประดับคืนเจ้าของ สมควรยกย่องเป็นคนดีศรีราชมงคลพระนคร และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)