ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และมีคุณกิจจา ชาวศรี  ตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท กิจจา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ”

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet  มีนักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี (รหัส 59) และนักศึกษาหลักสูตร อส.บ. 2 ปีต่อเนื่อง (ภาคปกติและภาคสมทบ) เข้าร่วมจำนวน 145  คน ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564