กีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer Assisted Instruction […]

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และได้นำหลังคุณธรรมจริยธรรมไปกลมเกลาจิตใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข วันที่ […]

โครงการลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ ปลูกป่าชายเลน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการปลูกและเพิ่มเนื้อที่ป่าชายเลน อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน […]

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดนนายเกษมชัย บุญเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายคณบดี ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา […]

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน […]