โครงการลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ ปลูกป่าชายเลน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการปลูกและเพิ่มเนื้อที่ป่าชายเลน อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน […]

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดนนายเกษมชัย บุญเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายคณบดี ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา […]

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน […]

โครงการความร่วมมือการทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ […]