คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจในโครงการศึกษาดูงาน Jbas i […]

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดงาน “วันรพี” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ […]

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน […]

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก เรื่องโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยมี อ.อัมภาภรณ์ […]

งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารอีเทค.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารอีเทค      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ ให้แก่นายสุรพงษ์ […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ […]