ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชการและวิจัย

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ