ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์สุนารี รชตรุจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน นำทีมฝึกอบรมในหัวข้อ

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อการสร้างรายได้อาชีพเสริม ณ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงกระบวนการผลิตสินค้า ณ ศาลาหมู่ 3 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพแก่ชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564