ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ครั้งที่ 44

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) ครั้งที่ 44 ซึ่งได้แยกสาขาบทความงานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง(PW) อิเล็กทรอนิกส์(EL) โฟโตนิกส์(PH) อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PE) การประมวงผลด้วยสัญญาณดิจิตอล(DS) พลังงานหมุนเวียน(RE) ไฟฟ้าสื่อสาร(CM) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(CP) วิศวกรรมชีวการแพทย์(BE) ระบบควบคุมและการวัดคุม(CT) งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า(GN)  ทั้งนี้มีผู้ส่งบทความทั้ง 208 บทความ ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบ Online/Onsite

ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับเลือกเป็นบทความวิจัยดีเด่น 3 บทความ และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่

  1. งานวิจัยด้าน การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS) ชื่อบทความ Weighted Histogram Equalization Using Entropy of Probability Density Function

นำเสนอบทความโดย Dr.Thaweesak Trongtirakul (ในรูปแบบ Online)

  1. งานวิจัยด้าน ไฟฟ้าสื่อสาร (CM) ชื่อบทความ AWC: Alternating Wireless Channel for VANET Information Dissemination

นำเสนอบทความโดย Dr.Montree Bunruangses (ในรูปแบบ Online)

  1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN) ชื่อบทความ การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ต้นทุนต่ำเพื่อการทำระดับการเทพื้นด้วยปูนด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์แบบอัตโนมัติ

นำเสนอบทความโดย Mr.Peerapat Owatchaiyapong (ในรูปแบบ Online)

ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564