ข่าวสารคณะ

กำหนดการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้กำหนดการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน QR CODE