ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยุคดิจิตัล (สายสนับสนุน)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยุคดิจิตัล (สายสนับสนุน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ มีการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดย ดร.ณัฐวุฒิ นามบุดดี และหัวข้อ “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ new normal” โดย ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล และ อ.สุนารี รชตรุจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพด้านทักษะ ในยุคดิจิตัล ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564