ข่าวกิจกรรมคณะ

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมี

  • การตรวจติดตามตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ ดร.ขนิษฐา ดีสุบิน รายงานผลการดำเนินงาน
  • การตรวจติดตามตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีอาจารย์สุนารี รชตรุจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ผลการประเมินและการติดตามบรรลุตามวัตถุประสงค์