ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนเข้าตรวจสอบ รหัสนักศึกษา และ ขั้นตอนการรายงานตัว
บนเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
เพื่อใช้สําหรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ