ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีจัดประชุมหารือการพัฒนานศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และคณะผู้บริหาร วิทยาเขตสกลนคร ในการประชุมหารือการพัฒนานศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เตรียมเข้าสู่อาชีพครูช่างอุตสาหกรรมพรีเมียม โดยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้