คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “ของขวัญปีใหม่ 56 และของรักของหวง ครั้งที่ 2”และการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2013, Seeson Award 2013

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “ของขวัญปีใหม่ 56 และของรักของหวง ครั้งที่ […]

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสุ่นานาชาติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนไทย โดย นางสาวศศิธร ชูแก้ว […]

ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2554

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติแด่ นายประเสริฐ กลิ่นชู […]

โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางคณะฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงบูรณาการขึ้นให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารมหาวิทยาลัย […]