ข่าวสารบุคลากร

11 มี.ค.2563 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

11 มี.ค.2563 เส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เอกสารการอบรม)

1 ก.ค.2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 ก.ค.2562 การให้กู้เงิน ” โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๔ “

17 มิ.ย.2562 เวียนแจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

17 มิ.ย.2562 ขอให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสารคณะ ปี 2560-2561 (CLICK)

ข่าวสารคณะ ปี 2559 (CLICK)

 ข่าวสารคณะ ปี 2558 (CLICK)

 ข่าวสารคณะ ปี 2557 (CLICK)

 ข่าวสารคณะ ปี 2556 (CLICK)

 ข่าวสารคณะ ปี 2555 (CLICK)

 ข่าวสารคณะ ปี 2554 (CLICK)