ข่าวสารบุคลากร

30 ก.ย.2563 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากลั่นกรองผลงานมสงวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ.และศ.
25 ก.ย.2563 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563
25 ก.ย.2563 การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓
25 ก.ย.2563 NEWSLETTER ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563
22 ก.ย.2563 การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคลากร
18 ก.ย.2563 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ก.ย.2563 การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ
27 ส.ค.2563 ประกาศการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด
7 ส.ค.2563 หลักเกณฑ์และวิธีการการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
21 ก.ค.2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
14 ก.ค.2563 การตรวจสอบ และปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ
11 มี.ค.2563 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
11 มี.ค.2563 เส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เอกสารการอบรม)
1 ก.ค.2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ก.ค.2562 การให้กู้เงิน ” โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 “
17 มิ.ย.2562 เวียนแจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
17 มิ.ย.2562 ขอให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสารบุคลากร ปี 2560-2561 (CLICK)

ข่าวสารบุคลากร ปี 2559 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2558 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2557 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2556 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2555 (CLICK)

 ข่าวสารบุคลากร ปี 2554 (CLICK)