ข่าวกิจกรรมคณะ

การคิดเชิงระบบ กับ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค โดยห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Laboratory : STL.)

อาจารย์ ดร.ธิติ ธาราสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เขียนหนังสือชื่อ “Foresight in Price Movements” (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยในการนี้ได้นำเสนอแนวคิดในการบูรณาการเชิงประยุกต์ของการนำความรู้ การพัฒนาและการวิจัยด้าน “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)” ร่วมกับ การนำเสนอ“ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis)” จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงระดับสากล เช่น Charles Henry Dow (ผู้พัฒนาทฤษฎีดาวน์), John Bollinger (ผู้พัฒนาอินดิเคเตอร์ Bollinger Band) และ Joe DiNapoli (ผู้พัฒนาอินดิเคเตอร์ DiNapoli’s Indicator) เป็นต้น ซึ่งหนังสือชื่อ “Foresight in Price Movements” (ฉบับภาษาอังกฤษ) เล่มนี้ เนื้อหาจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ อาทิ การทำความเข้าใจทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละองค์ประกอบ, การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบ, การสร้างวงจรป้อนกลับเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และการสร้างโมเดลการพยากรณ์รูปแบบของกราฟราคา เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการสรุปแนวคิดของหนังสือดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมของห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Laboratory : STL.) ในโอกาสต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ ดร.ธิติ ธาราสุข โทร.089-012-3579 อีเมล์ thiti.t.sp@rmutp.ac.th