ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีอาจารย์นิเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยน-รับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข จากนักศึกษาที่ไปฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ผ่านมา ณ ห้องกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567