ข่าวกิจกรรมคณะ

จัดตั้งห้องปฏิบัติการฐานสมรรถนะ (Competency-Based Laboratory : CBL.)

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับอาจารย์ ดร.ธิติ ธาราสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล และ Mr. Marcus Chong ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศกลวรรณ พาเรือง ในการจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการฐานสมรรถนะ (Competency-Based Laboratory : CBL.) โดยมีกรอบการดำเนินงานและวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้กรอบวิชาการ ทฤษฎี องค์ความรู้ด้านฐานสมรรถนะเพื่อยกระดับมาตรฐานในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะได้มีการดำเนินการวิจัยด้านวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ ดร.ศกลวรรณ พาเรือง โทร.081-890-8646 อีเมล์ Skonwan.p.sp@rmutp.ac.th