ข่าวกิจกรรมคณะ

เสนอประเด็นข้อหารือ เรื่องทักษะด้านการเงินสำหรับครู ต่อ ผู้บริหาร สพฐ.

อาจารย์ ดร.ศกลวรรณ พาเรือง หัวหน้าห้องปฏิบัติการฐานสมรรถนะ (Competency-Based Laboratory: CBL.) และ อาจารย์ ดร.ธิติ ธาราสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Laboratory: STL.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอและร่วมปรึกษาข้อหารือ กับทีมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ได้นำเสนอแนวทางเชิงประยุกต์เพื่อร่วมฟื้นฟูยับยั้งปัญหา และยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มุ่งในระดับเจตคติ ด้วยการใช้กระบวนการ “การคิดเชิงระบบ” ร่วมกับแนวคิด “ฐานสมรรถนะ” โดยอ้างอิงผลจากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะด้านการเงิน ที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของครู”